V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) článek 12 poskytujeme odběratelům novinek o cvičení (dále jen subjekt osobních údajů) následující informace o zpracování jejich osobních údajů a s tím souvisejících právech:

1) Správce osobních údajů

    Vít Vojta (viz menu Kontakty O nás)

2) Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů správci uvedl v přihlášce odběru novinek, nebo na základě osobní či mailové žádosti.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů na základě souhlasu subjektu:
- identifikační údaje: uživatelské jméno
- kontaktní údaje: e-mail

3) Odkud osobní údaje získáváme

- přímo od subjektů osobních údajů

4) Kategorie subjektů údajů

- odběratel novinek

5) Kategorie příjemců osobních údajů

- správce osobních údajů
- technický správce webu

6) Účel zpracování osobních údajů

- zasílání novinek o cvičení

7)  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovány po dobu neurčitou, nejdéle po dobu fungování webu nebo klubu. Údaje subjektů, které se ze zasílání odhlásily nebo u nichž nebylo zasílání potvrzeno jsou fyzicky odstraněny 1x za rok.

8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí výhradně správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování jsou dodrženy bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření pro minimalizaci rizika z důvodu neoprávněného přístupu a zpracování osobních údajů, jejich zničení a ztrátě nebo jiného způsobu zneužití.

Při zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země.

9) Informace o právech subjektů

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo jiným zákonem, nebo jsou-li osobní údaje nepřesné ve vztahu k účelu jejich zpracování, může:

- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat výpis (kopii) osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo jejich vymazání.
- Vznést proti zpracování námitku dle www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm nebo žádat omezení zpracování dle www.privacy-regulation.eu/cs/18.htm.

U oprávněné žádosti subjektu údajů správce neprodleně odstraní závady a subjektu tuto skutečnost potvrdí.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů se na dozorový úřad se svým podnětem ale může obrátit i přímo.

U zjevně neodůvodněných, nepřiměřených nebo často se opakujících žádostí má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.